Home

Rioolrecht en waterschapsheffing hoger door WOZ waardering.

posted Tue, 12-02-08

De hoogte van de rioolbelasting* en de  de waterschapsheffing is afhankelijk van de waarde van het onroerend goed.

Kan iemand ons eens uitleggen waarom een duurder huis meer zou vervuilen dan een goedkoop huis?

De manier waarop de WOZ berekend wordt is een onding, omdat geprobeerd wordt de precieze marktwaarde van een huis te bepalen door vergelijking met verkoopprijzen.
Een tweede nadeel van deze methode is, dat mensen door de waardestijging onvoorzien geconfronteerd worden met steeds hogere belastingen.
Je hebt geen idee hoe die zich zullen ontwikkelen in de komende jaren als je een huis betrekt.
Denk hier o.a. aan mensen met een vast pensioen.
 
Als niet uitgegaan zou worden van de zogenaamde marktwaarde maar van de historische aankoopprijs van het huis, met een correctie voor inflatie, zijn we in één klap alle discussie over de grondslag kwijt, en weten mensen van tevoren waar ze aan beginnen.
Revolutionair is dit idee niet, in de VS werkt het zo. 

De afvalstoffenheffing is een vast bedrag, in Den Haag absurd hoog, maar daarin zit nog wel een verdeelsleutel, naargelang de samenstelling van het huishouden.

Idem dito met de vervuilingseenheden voor de waterschapsbelasting.

Maar bij het rioolrecht gaat het mis.
(in andere gemeenten dan Den Haag)
Over de heffingsgrondslag voor het rioolrecht dat gekoppeld werd aan  de WOZ waarde, werden in 2006 al kamervragen gesteld, alsof iemand in een duur huis meer gebruik zou maken van het riool dan een eigenaar van een goedkoop huis.
Van zo’n beleid moet je kotsen en dat verklaart dan weer het extra gebruik van het riool, maar dat wordt dan wel zo’n kip en het ei verhaal.
Schrale troost is dat je huis maar voor 2,5 miljoen euro WOZ maximaal aangeslagen mag worden voor de rioolbelasting.
Daarboven wordt het niet meer. 

Op 16 april 2007 gaf de rechter aan dat de rioolheffing op basis van de WOZ waarde onrechtmatig is.


Daar zal de hoogste rechter zich nog over moeten buigen maar het zal duidelijk zijn dat je er als gemeente niet mee gebaat bent, dat de methodiek voor het bepalen van een heffing, ter discussie staat.
Probeer dan een andere verdeelsleutel te vinden die meer aansluit bij het rechtvaardigheidsgevoel. 

*In Den Haag wordt gelukkig een vast bedrag per aansluiting gerekend.
Wat blijft  is die WOZ gerelateerde waterschapsheffing.

Het hele WOZ systeem is natuurlijk een monstrum.
Dan heb je een huis gekocht voor een toen schappelijke prijs en in de loop der tijd is dat meer waard geworden en moet je ook meer WOZ gaan betalen.
Zelf heb je er niets aan, want als je in dat huis blijft zitten, kan je van die overwaarde niet eten en als je het verkoopt, dan hou je bij aankoop van een ander huis niets over, want dat is over het algemeen duurder en dan moet  je de overdrachtsbelasting ook nog eens betalen.

Je WOZ belasting stijgt en je huurwaardeforfait ook nog eens en dan mag je naar aanleiding daarvan nog eens meer (rioolrecht* en) waterschapsbelasting gaan betalen. 
*Geldt voor andere gemeenten dan Den Haag.

Bovenstaande is om aan te tonen dat die heffingen landelijk ter discussie moeten komen te staan.
Tijd om wat anders te verzinnen, want WOZ gerelateerde heffingen opleggen is inkomenspolitiek en dat heeft niets met de taken van het waterschap of de gemeente te maken. 

Daar komt ook nog bij dat mensen, die het bedrag van de WOZ aanslag zelf niet onoverkomelijk vinden, bezwaar indienen vanwege dat meeliften van die overige belastingen en heffingen.
Wat je dus niet ziet zijn de kosten die dat met zich meebrengt, die wij als burger moeten betalen voor het behandelen van de bezwaarschriften, de hertaxaties etc.
Het waterschap is niet aanspreekbaar voor wat betreft de hoogte van de tarieven en de WOZ aanslag.
Die onvrede krijgt de gemeente dan op haar bord.

Daar zouden wij als gemeente geen zin in hebben, want dan wordt je misbruikt om kosten te maken om dat kromme systeem in stand te houden, zodat het waterschap die heffing kan innen.

Er is ook niemand die eens op het idee komt om het hele systeem van alles wat we in Den Haag betalen eens kritisch te bekijken.
Zo'n 2,1 miljard euro gaat er per jaar doorheen
€ 2.100.000.000,00  oftewel Fl. 4.627.791.000,00
En daar hoor je niemand over.

David Rietveld had bij een eerder artikel van ons aangegeven dat er 50 uur over de begroting vergaderd zou zijn, maar er is uiteindelijk helemaal niets veranderd aan de opzet als zodanig van die begroting.
En dat gaat al jaren zo, dus hou dan ook op om je tijd er aan te spenderen.
Dat is toch alleen maar show.
Dat geld wordt gewoon uitgegeven zoals het in die begroting staat. Net doen of je er verstand van hebt en vervolgens braaf je akkoord geven.
Het enige wat hen interesseerde was dat éne regeltje onderaan dat er 30 miljoen euro vrij te besteden was.
Niet ge-oormerkt geld, waar ze dus hun ideetjes op los konden laten.
En dáár ging die hele discussie over, niet over de begroting want dat geld was toch al weg, dus daar wilden ze het niet over hebben.

Maar je zou eens álles moeten inventariseren, elke dienst uitrafelen van wat waar naar toe gaat en of dat wel zin heeft.
Een gezonde kritische houding, een inventarisatie van wat nodig is en dan vanuit de gemeenteraad aangeven welke bedragen waarvoor in de begroting opgenomen dienen te worden.
Maar daar hoef je dus niet mee aan te komen bij die raadsleden.


We hebben er vaker op gehamerd. Bij de functie-eisen als raadslid moet worden opgenomen, dat het hebben van een boekhoudkundige opleiding verplicht is en zo niet, ze de bereidheid moeten hebben om een cursus te volgen, zodat men in ieder geval die cijferbrij niet zomaar langs zich heen laat gaan, omdat ze er toch niets mee kunnen.

De Den Haag B.V is een gigantisch bedrijf en dat dient ook als zodanig gerund te worden.


Er zijn 45 raadsleden waarvan we inschatten dat tweederde geen boekhoudkundig inzicht heeft en gedurende 4 jaar die handel node langs zich heen moet laten gaan.
Dat is 4 jaar x  2,1 miljard euro = 8,4 miljard euro dat tussen die vingers door glipt.
Stel dat een cursus in de raadszaal zelf € 2.500,- p.p. kost.
Dat is voor 30 personen € 75.000,- totaal, op 8,4 miljard euro omzet.
Dat is in verhouding toch helemaal niets, waar praat je over? 

Een bedrijf met een managementteam van 45 personen, waarvan het grootste gedeelte niet weet hoe het financieel precies zit, omdat ze de jaarbegroting niet naar behoren kunnen interpreteren.
Alleen maar oog hebben voor die paar centen waar ze misschien nog wat hebbedingetjes voor kunnen kopen.
Dat is toch ongehoord.

Want ze laten zich in de luren leggen met die 30 miljoen zakgeld, in wezen peanuts.

Zie maar wat de meeste niet eens in de gaten hebben door die, voor veel raadsleden, mistige omschrijving.

Financiële vaste activa.Er is in totaal per 31.12.2006 voor € 761 miljoen aan deelnemingen/leningen u.g/uitzettingen op de balansonder ‘Financiële vaste Activa’ opgenomen.
Hiervan is € 256 miljoen geïnvesteerd in deelnemingen en is voor € 92 miljoen aan leningen verstrekt aaninstellingen en particulieren op grond van een beargumenteerd maatschappelijk belang c.q. publiek belang.
€ 413 miljoen is resp. herbelegd in een deposito van € 101 miljoen bij de ABN-Amro (looptijd tot 2012) en€ 312 miljoen is herbelegd , onder beheer van BCM * (dochter BNG), in (hoogwaardig) ‘bankpapier’ (zieStichting Fonds Uiver (looptijd tot 2031)).*BNG

In gewoon Nederlands.
We hebben 761 miljoen in de knip, niet uitgegeven, lag eigenlijk op de plank.
Dat hebben we maar weggestopt in wat deelnemingen, in wat instellingen en bij wat particulieren (?)
Totaal 256 + 92 = 348 miljoen.

Van de resterende 413 miljoen, waar we van gekkigheid niet wisten waar we het moesten laten, hebben we 101 miljoen en 312 miljoen, totaal 413 miljoen belegd.

En dan gaan ze dat niet aanwenden om de noden van de Hagenaar te verlichten, maar gaan ze een discussie voeren op welke manier ze dan duurzaam kunnen gaan bankieren.

En dan te bedenken dat we jaren onder curatele stonden omdat we 1 miljard gulden, 453 miljoen euro, structureel tekort kwamen en nu 761 miljoen over hebben.
Dat is dus een verschil van ruim 1,2 miljard euro, 2,67 miljard gulden. 

En dan nog lopen huilen bij tante Vogelaar dat we geen geld hebben. 
Als je wat vraagt kan er niks, er is geen geld.
Klopt, er zijn gen directe liquide middelen als je geld belegd, maar het is echt wel vrij te maken als het nodig is.

Of dachten ze het in het lengte van jaren maar op te kunnen blijven potten en de burger te laten geloven dat in die Haagse keuken schraalhans de keukenmeester is, die daar de pollepel loopt te zwaaien?

Ze gedragen zich hier net als die scholen die altijd lopen te janken dat er geen geld is, terwijl ze
miljarden als reserve op bankrekeningen hebben staan.