Home

WOZ belasting vervangen voor ingezetenenheffing

posted Thu, 6-03-08
Ingezetenenheffing zou WOZ belasting moeten vervangen. 

Het was te verwachten.
Nu de aanslagen van de gemeenteheffingen in de bus vallen begint het gemor. 
De gemeente vindt dat uw huis veel meer waard is geworden, en spint daar garen bij.

Toch aardig dat je de WOZ waarde gewoon kan relateren aan de verkoopwaarde van
de panden die verkocht zijn in de omgeving.
Gewoon een aantal huizen opzoeken in de buurt, de verkoopprijzen en de vierkante meters bij elkaar optellen en de gemiddelde prijs per m2 op de rest van de woningen projecteren.**
Daar hoef je dus maar weinig voor te doen en dan kan je gewoon méér heffen.

**
U kunt met die methode dan gelijk zien of een bezwaar vanwege die hoogte van de aanslag, enig succes kan hebben en dat zal velen de moeite besparen en ontlast de belastingdienst.
Hallo, gemeente, leest u even mee, wat schuift deze tip?

Nu wordt het hele WOZ systeem als onrechtvaardig beschouwd omdat de kosten van algemene voorzieningen, waar een ieder gebruik van kan maken, éénzijdig bij de huiseigenaren worden gelegd.

Huurders hebben natuurlijk ook woningeigenaren, maar de corporaties kunnen die stijgingen niet doorberekenen vanwege de maximalisatie van de huren.  

Het WOZ systeem gaat er van uit dat eigenaren dus allemaal vermogend zijn.
Na aftrek van de hypotheekschuld zal dat best nog wel eens tegen kunnen vallen, vooral als je die woning pas een korte tijd in je "bezit" hebt.

Het idiote is dus dat ze je eerst met een huurwaardeforfait belasten omdat je voordeel zou hebben, vanwege het feit dat je gen huur hoeft te betalen.
Vervolgens mag je de rente opvoeren, waar je aftrek voor krijgt, en dat “voordeel” mag je gelijk bij de gemeente weer inleveren via die WOZ belasting. 

Men pleit dus voor een ingezetenenheffing per inwoner, maar daar zal de politiek wel weer voor gaan liggen, want het betekent gewoon een lastenverzwaring voor de toch al inmiddels kaalgeplukte en verarmde inwoners in huurwoningen. 
Maar waarom zou men alleen de eigenaren kaal mogen plukken?

Maar ook die huurders ontkomen natuurlijk niet aan de almaar groeiende geldbehoefte, vanwege de afvalstoffenheffing, rioolrecht etc. 

Eigenlijk hebben we zo onze twijfels over die afvalstoffenheffing.
Het wil er bij ons niet in, dat het meer kost om huisvuil collectief op te halen, dan het per post naar Rijnmond te verzenden. 
Als dat collectief ophalen en laten verwerken inderdaad duurder is dan doen we iets niet goed.
Dan hebben we wel gelijk vervangende werkgelegenheid voor die te sluiten postkantoren.

En hoe zit het nou met dat geld wat we over hebben?
Blijven we dat oppotten in lengte van jaren of gaan we er ook eens wat mee doen?
Afvalstoffenheffing verlagen om maar eens iets doms te noemen. 

De WOZ belasting in Den Haag valt in verhouding nogal mee, en ze hebben de verhoging van 2005 in 2006 en 2007 grotendeels teruggedraaid. De verhoging van 2008 is natuurlijk geheel verklaarbaar door de stijging van de WOZ waarde.  

Maar je blijft natuurlijk bofferds houden waarbij die WOZ waarde niet stijgt en de belasting ook niet.
Maar daar zijn,
die bewoners niet echt blij mee.  

Hier een overzicht van een eigenaar die tegenover het voormalige Tuschinsky woont, voor de WOZ, afvalstoffenheffing en rioolbelasting.

Afvalstoffen en rioolrecht zijn in Den Haag vaste bedragen en gelden voor iedereen.
We zeggen het niet graag, maar we moeten toegeven dat ze dat netjes gedaan hebben in Den Haag, even afgezien van de hoogte van die bedragen.

WOZ excl. inmiddels vervallen gebruikersgedeelte.


En nog even over dat opgepotte geld van de gemeente Den Haag.

Zomaar een stukje uit de gemeentebegroting;

Financiële vaste activa.Er is in totaal per 31.12.2006 voor € 761 miljoen aan deelnemingen/leningen u.g/uitzettingen op de balansonder ‘Financiële vaste Activa’ opgenomen.
Hiervan is € 256 miljoen geïnvesteerd in deelnemingen en is voor € 92 miljoen aan leningen verstrekt aaninstellingen en particulieren op grond van een beargumenteerd maatschappelijk belang c.q. publiek belang.€ 413 miljoen is resp. herbelegd in een deposito van € 101 miljoen bij de ABN-Amro (looptijd tot 2012) en€ 312 miljoen is herbelegd , onder beheer van BCM * (dochter BNG), in (hoogwaardig) ‘bankpapier’ (zieStichting Fonds Uiver (looptijd tot 2031)).*BNG

In gewoon Nederlands.
We hebben 761 miljoen in de knip, niet uitgegeven, lag eigenlijk op de plank.
Dat hebben we maar weggestopt in wat deelnemingen, in wat instellingen en bij wat particulieren (?)
Totaal 256 + 92 = 348 miljoen.

Van de resterende 413 miljoen, waar we van gekkigheid niet wisten waar we het moesten laten, hebben we 101 miljoen en 312 miljoen, totaal 413 miljoen belegd.

En dan gaan ze dat niet aanwenden om de noden van de Hagenaar te verlichten, maar gaan ze een discussie voeren op welke manier ze dan duurzaam kunnen gaan bankieren.

En dan te bedenken dat we jaren onder curatele stonden omdat we 1 miljard gulden, 453 miljoen euro, structureel tekort kwamen en nu 761 miljoen over hebben.
Dat is dus een verschil van ruim 1,2 miljard euro, 2,67 miljard gulden.