Aan:

Wethouder Bert van Alphen,

Gemeente Den Haag.


Betreft: incidentenlijst omwonenden OVHG Van der Vennestraat

Geachte heer van Alphen,

Bijgaand de incidentenlijst zoals deze door bewoners is bijgehouden op een internet site.

Zoals Shirley Marapin terecht opmerkte representeert dit nog niet de werkelijkheid, omdat ook het medium internet voor veel bewoners moeilijk toegankelijk is, al is de barrière minder groot dan de gang naar de politie.

Het politieoptreden tijdens de demonstratie in september 2005 heeft bij de mensen in de buurt heel veel kwaad bloed gezet en heeft de communicatie met de buurt ernstig verstoord. Daarvoor er heel goed contact geweest met de wijkagenten, wat overigens bijzonder aardige kerels waren.

Het politieoptreden tijdens die demonstratie was naar mijn persoonlijke waarneming niet gericht op deëscalatie maar had duidelijk ten doel om militante leden van de actiegroep uit hun tent te lokken om die vervolgens te kunnen arresteren.

Ik maak u er uitdrukkelijk op attent, dat het taalgebruik in de bijgaande lijsten, die van de bewoners is. Daarvoor draag ik geen enkele verantwoordelijkheid. Deze ongepolijste vorm van  expressie geeft echter wel een goed inzicht in hoe de omwonenden van de gebruikersruimte aan de Van der Vennestraat de huidige situatie ervaren.

Er zijn verschillende gesprekken met de heer Ramlal gevoerd - de voorzitter van de begeleidingscommissie van de gebruikersruimte aan de Van der Vennestraat- In het laatste gesprek, waar ik bij was, heeft hij toegezegd dat de bijgaande lijst met meldingen in zijn rapport zou worden opgenomen. Dus conform zijn toezegging maakt deze bijlage officieel deel uit van de rapportage van de begeleidingscommissie t.b.v. de evaluatie door raad en college van de gemeente Den Haag. Naar nu blijkt heeft hij dit rapport nog niet opgemaakt zodat het alvast nuttig lijkt om deze bijlage rechtstreeks aan u te sturen. Uit deze lijst blijkt onomstotelijk hoezeer de overlast is toegenomen.

Zoals ik in de bespreking heb gememoreerd bent u gebonden aan de uitspraken van uw ambtsvoorganger en in dit verband wil ik gaarne citeren uit waarin uw ambtsvoorganger ter verdediging van haar beleid het volgende zegt:

” Die mensen zijn erg blij met die voorziening en ze weten dat als ze er een puinhoop van maken dat ik hem onmiddellijk sluit.

Zoals u uit bijgaande stukken kunt lezen zijn er bedreigingen t.o.v. mensen geuit, wordt er volop gedeald, is er door een vrouwelijke verslaafde gestript en heeft zij haar seksuele diensten aan jeugdigen aangeboden, heeft er een schietincident plaatsgevonden, is er een verslaafde dood op het Van der Venneplein aangetroffen, vinden er volop inbraken in de buurt plaats etc.

Bewoners kwalificeren dit naar mijn oordeel terecht als een puinhoop en zijn de overlast meer dan zat.

Er zijn nog aanvullende argumenten om de ontstane situatie als een puinhoop te kwalificeren.
De locale jeugd vindt de pogingen om op democratische wijze de sluiting van de gebruikersruimte te bewerkstelligen belachelijk en geeft aan dat naar hun oordeel het recht voor “hun soort bevolkingsgroepen” alleen op andere wijze kan worden bewerkstelligd. Onnodig te zeggen, dat ik me hier zeer diplomatiek uit en dat de werkelijke geluiden heel anders van aard zijn.

Het is mijns inziens nog verontrustender dat ook steeds meer ouderen die mening zijn toegedaan. Ik spreek dan ook de hoop uit dat de burgervader en de verantwoordelijke politici de klachten van bewoners zeer serieus zullen nemen en gedane toezeggingen gestand zullen doen.

Wordt dit achterwege gelaten, dan is verdere verharding en escalatie niet uit sluiten, hetgeen tragisch zou zijn gezien de opwaartse lijn die in de Schilderwijk en met name omgeving Van der Vennestraat tot voor kort zichtbaar was. Ik wil er op wijzen dat “een woord is een woord” door de bewoners van deze wijk wordt verwacht, of liever geëist – dat is de enige wijze waarop het bestuur en de overheid weer respect kan verwerven.

U hebt in dat verband in ieder geval naar mijn oordeel de eerste goede stap gezet en ik zeg u dank voor het feit, dat u in gesprek hebt willen gaan met de bewoners en vooral ook hebt willen luisteren zonder daarbij allerlei monologen af te steken of onzin te verkopen “zoals die kinderen zullen geen junk zien”, zoals uw voorgangster pleegde te doen.

Met vriendelijke groet,

J.B. van der Waal