DenHaagTeKijk

AD onderzoek toont grote ontevredenheid over besteding belastinggeld


Het onderzoek is eigenlijk
één  grote klachteninventarisatie ?
Kostenoverschrijdingen, wantoestanden

De totale Rijksbegroting is 257,4 miljard euro. De overheid is 10,4 miljard euro kwijt aan rentelasten en diverse posten 'overig' (dit hebben we ervan afgetrokken). Bovendien hebben we alle posten afgerond op hele miljarden. De resultaten van 'Hoe u de belastingmiljarden zou verdelen'

Nu is het wel zo dat de ratio in zo'n onderzoek grotendeels ontbreekt.
Het is meer het gevoel dat mensen bij al dit soort zaken hebben.

Voor diverse voorzieningen( zie onder) is nog eens 27 miljard opgenomen.
Totaal 244 miljard plus 10,4 miljard rentelasten is 257,4 miljard
Op ons BNP van 635 miljard is dat 40,5 %.

Zoals uit het lijstje valt op te maken vindt men de zorg onvoldoende.
Dat is zachtjes uitgedrukt. 
Men voelt zich grotelijks belazerd door de zorg (premie)
De kosten/kwaliteitsverhouding is volkomen zoek.
Zo ook bij de verpleging en langdurige zorg.

De koopkracht van AOWers  blijft ver achter en het onderwijs stelt ook helemaal niks meer voor, maar dat is niet zo verwonderlijk als het toch niet meer uitmaakt of je nu wel of niet je best doet.
Je diploma is sowieso niks waard.

Het mes moet in de WAO en WWB regelingen omdat eenieder wel één of meerdere gevallen kan aanwijzen in zijn directe omgeving die het niet zo nauw nemen met de regelgeving.

Kindertoeslagen minder heeft er alles mee te maken dat een onevenredig deel van onze alleenstaanden die kosten moet ophoesten.

Dat de politie met 33% uitgebreid moet worden heeft alles te maken met het onveiligheidsgevoel van de burger.
Alle verhalen dat het veiliger wordt ten spijt, blijkt dat maar liefst 91% van alle meldingen uiteiendelijk niet tot vervolging en/of straf leidt. 
Het doet de geloofwaardigheid op dit punt niet echt toenemen.
0,63% van die 9% waarvan 83% , effectief 4,7% leidt tot een veroordeling.
De zwaarte van de straf, of meer het gebrek daaraan, nog buiten beschouwing gelaten.

Jammer dat gemeenten en provincies niet zijn uitgesplitst, want men is de hoge kosten en de spilzucht meer dan zat.

Defensie, EU afdracht, ontwikkelingshulp etc. ziet men grotendeels als weggegooid geld.

Bij reïntegratie werkbemiddeling overheerst het beeld van allerlei graaiende incompetente bureautjes.
Eigenlijk staat het UWV hier (terecht) in de beklaagdenbank

Hieronder staan de posten welke grotendeels niet ter discussie staan op het ondernemersklimaat/innovatie en de nabestaanden-uitkeringen na.
Deze uitgaven bedragen 27 miljard.
Dat die uitgaven grotendeels niet ter discussie zijn kan ook uitgelegd worden als desinteresse, Men vindt het wel best zo.

.


Vestia huurverhoging 
Vertrekpremie Erik Staal


OV chipkaart


70 miljard AWBZ premies kwijt


Zwemtunnel Den Haag


Randstadrail


Meavita thuiszorg failliet


Tekort hsl blijkt 1 miljard en geen 390 miljoen


Betuwelijn

 

C2000 communicatiesysteem


Rijk verspeelt doelbewust 5 miljard aan ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
AD dinsdag 24 juni 2008

Auteursrechtvoorbehoud

Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud

Op de inhoud en vormgeving van de landelijke en regionale edities van het AD (hieronder begrepen de papieren kranten, het magazine, de internetsites en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. AD Nieuwsmedia BV behoudt zich haar auteursrecht en databankenrecht op deze content uitdrukkelijk voor. Voor het overnemen, opslaan en/of verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van AD Nieuwsmedia BV c.q. de rechthebbende. Het is niet toegestaan materiaal uit het AD te hergebruiken. Hier wordt slechts in incidentele gevallen een uitzondering op gemaakt, mits voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door AD Nieuwsmedia BV. Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met de Internet redactie van AD Nieuwsmedia (internet@ad.nl). Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur, de publicatiedatum en het webadres van het materiaal. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Voor gebruik voor zakelijke, interne doeleinden, waaronder begrepen intranetten, digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met LexisNexis Nederland. E-mail: servicedesk@lexisnexis.nl of telefonisch: 00800-99997777
Voor gebruik voor overige doeleinden, waaronder begrepen intranet en digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met de Internet redactie van AD Nieuwsmedia (internet@ad.nl).

Beeldrecht
Van alle in het AD gepubliceerde werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn de publicatierechten geregeld met Stichting Beeldrecht. www.beeldrecht.nl , tel.: 020-5891840.

Linken
Linken en verwijzen naar pagina's van het AD op internet is in beginsel toegestaan. De uitgever/redactie stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van de inhoud van het AD ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij alleen de artikelkop is overgenomen, gebruik wordt gemaakt van een door het AD beschikbaar gestelde RSS-feed en de kop voorzien is van duidelijke bronvermelding. Framed of inline linken naar websites van AD Nieuwsmedia BV, waarbij de content van het AD opent in een vreemde omgeving, is niet toegestaan.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken
Lezers die brieven, e-mails of andere of ingezonden stukken sturen ter publicatie of lezersreacties plaatsen op websites van AD Nieuwsmedia BV behouden hun auteursrecht, maar verlenen AD Nieuwsmedia BV door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke (overdraagbare) licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sublicentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

Disclaimer
De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van het AD in al haar verschijningsvormen.

AD Nieuwsmedia BV
Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam
Postbus 8983, 3009 TC Rotterdam
Telefoon: 010-4066077 Fax: 010-4066969