Titelgegevens

Titel
DMO bestemmingsreserves deel 2
Haagse publicatie (overige)
Serie RAADSMEDEDELING
Risnummer 175081
Vergaderstuknummer rm 180 (2010)
Vergadering(en) Bestuur 2010-10-06
Samenleving 2010-10-06
Samenleving 2010-10-07
Ruimte 2010-10-06
Ruimte 2010-10-07
Bestuur 2010-10-13
Leefomgeving 2010-10-27
Bestuur 2010-12-01
Volledige teksten Raadsmededeling
Tabellen
Samenvatting De gemeente Den Haag heeft de afgelopen zes jaar te maken met een oplopend aantal reserves. Het begrote saldo van alle gemeentelijke reserves bedraagt eind 2009 inmiddels 1,25 miljard. Voor een goede integrale afweging van de inzet van gemeentelijke middelen is inzicht in de reserves een belangrijke voorwaarde. In het college en de raad worden hier dan ook regelmatig vragen over gesteld. Deze vragen gaan vaak over het grote aantal, de ontoegankelijkheid van de informatie en de doorlooptijd van de reserves. Ook het accountantsrapport bij de jaarrekening 2008 acht de omvang van de geldmiddelen en het aantal bestemmingsreserves bij de gemeentelijke diensten aan de hoge kant. Vanuit het oogpunt van beheersing en het terugdringen van administratieve lasten vraagt men zich af of het aanhouden van dergelijke aantallen doelmatig is. Daarom heeft het college besloten de bestemmingsreserves te onderzoeken op bestuurlijk commitment en juridische verplichtingen. Met deze 'stofkamoperatie' wordt inzichtelijk of er sprake is van dubbelingen of ongebruikte reserves, of dat er saldo van de reserves hoger is dan benodigd voor het doel. Dit alles kan leiden tot mogelijke vrijval binnen deze reserves.

Bijgevoegd Tabellen.
Gerelateerde Titels Zie ook: Voorstel van het college inzake Technische verwerking DMO bestemmingsreserves deel 2
Zie ook: Eindrapportage doelmatigheidsonderzoek bestemmingsreserves eerste deel
Zie ook: Nadere toelichting DMO bestemmingsreserves deel 3
Zie ook: Beleidsreactie DMO bestemmingsreserves
Zie ook: Voorstel van het college inzake programmabegroting 2011-2014