Terug naar denhaagtekijk

Reactie van het ministerie van SZW.

Hieronder blijkt overduidelijk, dat men ook vanuit het ministerie er alles aan doet om te voorkomen 
dat verplichte tewerkstelling als een arbeidsovereenkomst kan worden gezien.
Om op die manier de wet op het minimum loon te kunnen ontduiken.
Dit is dus een nog niet goedgekeurd wetsvoorstel, dat houdt dus in dat je zou kunnen stellen dat door mensen nu al verplicht te laten werken met behoud van uitkering , de gemeenten de wet op het minimum loon niet nakomen en dat ze met dit wetsvoorstel dat trachten te repareren. 
Want als het gezien wordt als een arbeidsovereenkomst, dan moeten ze het minimumloon betalen. 
Het zit dus nu gewoon ťcht fout.

Van:  INFO (info@minszw.nl) <Info@minszw.nl>
Verzonden:  donderdag 31 augustus 2006 10:37:11
Aan:  <denhaagtekijk@hotmail.com>
Onderwerp:  Verplichte tewerkstelling bijstand, vraag over uren en minimum loon

MvTopparticipatiebanen.pdf
Geachte mevrouw,

Graag geef ik een reactie op uw mail.

1. Gemeenten mogen nu al mensen verplicht laten werken met behoud van uitkering.
Gemeenten zijn daar vrij in. Met het wetsvoorstel over de participatiebanen wil
de regering de gemeenten nůg meer stimuleren om van deze mogelijkheid gebruik te
maken.  Uitgangspunt daarbij is dat recht wordt gedaan aan de beleidsvrijheid
die gemeenten met de Wet werk en bijstand (WWB) hebben gekregen als het gaat om
reÔntegratie.

2. Dit staat in de Memorie van Toelichting:
" Het is binnen de WWB al mogelijk om uitkeringsgerechtigden te laten werken met
behoud van uitkering. 

Op dit moment is echter onduidelijk in hoeverre de rechter de duur 
van het werken met behoud van uitkering meeweegt in zijn oordeel of er
sprake is van een arbeidsovereenkomst. 
Dienaangaande is nog geen jurisprudentie bekend. 
"Door de voorgestelde aanpassing van de WWB wordt vermeden dat bij het 
verrichten van werkzaamheden, sprake is van een arbeidsovereenkomst."

Ik stuur u de MvT als bijlage mee, samen met deze mail.

3. De beleidsafdeling Werk & Bijstand en afdeling Persvoorlichting heb ik om een
reactie gevraagd op uw mail. Aangezien het een gemeentelijke aangelegenheid
betreft, hebben ze gemeld geen inhoudelijke reactie te zullen geven.

Daarom wil ik u nu nog in algemene zin informeren over nieuwe ontwikkelingen en
u attent maken op twee beleidsdossiers op onze site: WWB en re-integratie.

4. Nieuwe ontwikkelingen:
Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
vanaf begin 2007 verplichten om aan de slag te gaan in een 'terugkeerbaan'.
Daarin kunnen de bijstandsgerechtigden gedurende maximaal twee jaar aan de slag
met behoud van uitkering en werken aan hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dat
staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hoof dat op 14 juli bij de
Tweede Kamer is ingediend.
Meer informatie: http://home.szw.nl/navigatie/dossier/dsp_dossier.cfm?set_id=134

5. Meer informatie
Lees ook het persbericht van 14 juli 2006. Let ook op de officiŽle publicaties
onderaan dit persbericht, die u ook kunt openen.
http://home.szw.nl/actueel/dsp_persbericht.cfm?link_id=98837&set_id=134

Het beleidsdossier Wet Werk en Bijstand op het Gemeenteloket kunt u inzien door
op de volgende link te klikken.
http://gemeenteloket.szw.nl/index.cfm?fuseaction=dsp_rubriek&rubriek_id=40104&link_id=0&top_item=8857

WWB Re-integratie
De WWB heeft tot doel zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden,
niet-uitkeringsgerechtigden en ANW'ers zo snel mogelijk weer aan het werk te
helpen. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van cliŽnten die
niet op eigen kracht aan de slag komen. Maatwerk speelt hierbij een grote rol.
Deze ondersteuning kan bestaan uit onder meer scholing, loonkostensubsidie,
gesubsidieerde arbeid, sociale activering, premies, kinderopvang en stages
Meer informatie:
http://gemeenteloket.szw.nl/index.cfm?fuseaction=dsp_rubriek&rubriek_id=40103&menu_item=8874

Met vriendelijke groet,

Publieksinformatie
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: INFO (info@minszw.nl)
Verzonden: dinsdag 29 augustus 2006 9:37
Aan: 'denhaagtekijk@hotmail.com'
Onderwerp: RE: Verplichte tewerkstelling bijstand, vraag over uren en minimum
loon

Geachte heer/mevrouw,

Uw e-mailbericht is in goede orde ontvangen. Wij doen ons best u zo spoedig
mogelijk een antwoord te sturen. Momenteel bedraagt de beantwoordingstermijn
ongeveer 5 werkdagen.

Met vriendelijke groet,
Publieksinformatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: *Webmaster (webmaster@minszw.nl)
Verzonden: zondag 27 augustus 2006 13:40
Aan: INFO (info@minszw.nl)
Onderwerp: Verplichte tewerkstelling bijstand, vraag over uren en minimum loon

Dit bericht is verzonden via het webformulier op home.szw.nl...

naam:	Donna van denhaagtekijkteam
m/v:	vrouw
email:		denhaagtekijk@hotmail.com
onderwerp:	Verplichte tewerkstelling bijstand, vraag over uren en minimum loon
werkgever: Nee

Vraag:
Bij deze verzoeken wij u te reageren op het feit dat de gemeente Den Haag mensen
in de bijstand 40 uur verplicht laat werken en dat ver onder het minimum loon
Graag enige toelichting, DSW van de gemeente Den Haag wil niet reageren en u kan
ons dan ook niet kwalijk nemen, dat we denken dat een aantal zaken niet kloppen,
want waarom geef je dan geen commentaar.
Zie ons artikel op;
http://denhaagtekijk.library-blogs.net/

Directe link;
http://denhaagtekijk.library-blogs.net/den_haag_voert_nog_niet_goedgekeurd_voorstel_bijstandswet_il.htm

Groetjes; Donna  denhaagtekijkteam

	submitted by ip: 87.212.4.28 using Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows
NT 5.1; FunWebProducts-MyWay)
_________________________________________________________

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
_________________________________________________________
This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The state accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
_________________________________________________________
Beantwoorden | Allen beantwoorden | Doorsturen |
Mededeling: bijlagen worden automatisch op virussen gescand met behulp van

Naar boven